Firma SNE Energy je prve sertifikate kojima potvrđuje visok kvalitet svojih proizvoda i poslovnost koju održava na zavidnom nivou dobila još 2013. godine, neposredno nakon osnivanja. Kontinuiranom obnovom sertifikata SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018 potvrdili smo svoju usmerenost na efikasnost i efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta životnom sredinom i menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Neprestano težimo ispunjavanju zahteva kupaca kao i da radne aktivnosti izvršavamo po jasno definisanim procedurama i uputstvima.

Svi sistemi predstavljaju celinu sa gledišta upravljanja poslovnim procesima u firmi SNE Energy i sastavni su deo Integrisanog Menadžment Sistema (IMS).

Sa čvrstim uverenjem u kvalitet uspostavljenog Integrisanog Menadžment Sistema svakodnevno težimo:

  • Planiranju poslovnih procesa i aktivnosti koji utiču na kvalitet, zaštitu životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu i to primenom menadžmenta rizicima, kroz prevenciju rizika i korišćenje prilika;

  • Primeni procesnog pristupa u poslovanju, uz stalnu optimizaciju i poboljšavanje poslovnih procesa i ostvarivanje pozitivnih poslovnih i finansijskih rezultata;

  • Pružanju usluga korisnicima na efektivan i efikasan način, uz kvalitet visokog nivoa i prihvatljive rokove po konkurentskim cenama;

  • Bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih i drugih zainteresovanih strana;

  • Kontinuiranom i redovnom preispitivanju i unapređivanju integrisanog sistema upravljanja kroz jasno definisanje poslovnih procesa, poštovanje usvojenih pravila rada i efikasnu primenu dokumentacije na svim nivoima sa jasnom granicom individualne odgovornosti;

  • Brizi o životnoj sredini, usmerenosti na zaštitu životne sredine prilikom izvođenja svih aktivnosti u procesu proizvodnje i pružanja usluga u okruženju u kome živimo i radimo;

  • Uspostavljanju uzajamno korisnih i partnerskih odnosa sa poslovnim partnerima i isporučiocima;

  • Racionalnoj potrošnji prirodnih resursa, očuvanju životne sredine kroz jasno definisanje aspekata i uticaja procesa i aktivnosti firme na životnu sredinu, praćenju i kontroli utroška prirodnih resursa, merenju učinaka na životnu sredinu, upravljanju otpadom koji nastaje tokom realizacije procesa;

  • Usklađenosti poslovanja sa zakonskom regulativom, tehničkim standardima i zahtevima zainteresovanih strana.

U potpunosti smo predani održavanju i unapređivanju uspostavljenih sistema menadžmenta i samoproklamovane politike Integrisanog Menadžment Sistema koja obuhvata politiku kvaliteta, zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu što potvrđuju i brojna priznanja i pozitivni komentari naših, kako starih tako i novih kupaca.